viveiroEmpresasj
Enmarcado no programa FP Emprende o viveiro de empresas ten como obxectivo facilitar ao alumnado espazos e asesoramento axeitados para a posta en marcha dun negocio ou de proxectos empresariais viables.

O viveiro do noso centro é un espazo onde desenvolver e poñer en marcha o teu proxecto empresarial axudándote a reducir os costes iniciais.

As nosas instalacións contan con 4 postos provistos da moblaxe básica propia dunha oficina, cos equipamentos informáticos e de telecomunicacións axeitados.

Ofrece os seguintes servizos de forma totalmente gratuíta:

iconitoServizos asociados ás infraestruturas (seguridade, limpeza, luz, etc.).

iconitoServizos auxiliares da actividade empresarial como conexión a internet.

iconitoDifusión da túa empresa a través da páxina web  www.edu.xunta.es.

Se tes un proxecto empresarial ou unha idea que cres que podes convertir en negocio, ACHÉGATE ó viveiro de empresas.

  • Alumnado matriculado (ou que rematara os seus estudos nos últimos catro anos) nalgunha ensinanza sostida con fondos públicos de Galicia de: formación profesional, artes plásticas e deseño; superiores de deseño, de conservación e restauración de bens culturais, de arte dramática, de música, de danza; deportivas, bacharelato e educación secundaria para persoas adultas (ESA).

  • Ter un proxecto empresarial a desenvolver na Comunidade Autónoma de Galicia.

  • Presentar un Plan de Empresa que garanta a viabilidade do proxecto.

ReglaLapiz-25-150x150Coordinadora: Carina Cabanelas Rouco
Mail: viveiro.cifp.carballeira@edu.xunta.es
Teléfono:  988 221 312